Pedagogisk verksamhet

Verksamhetens innehåll

Förskollärarna och barnskötarna planerar verksamhetens innehåll efter läroplanen för förskolan, skollagen, våra egna prioriterade mål och självklart efter barnens intressen och behov.

Omsorg och lärande är beroende av varandra. Vi ger barnen en väl avvägd dygnsrytm genom utevistelse, avslappning, utmanande aktiviteter och samlingar, högläsning, skapande och mycket mer. Vi delar ofta gruppen så att barnen får utrymme och lugn att leka och utvecklas med sina kompisar i en trygg miljö.

Barnen som behöver sover utomhus i vagn året runt.

Maten

Maten lagas från grunden av övervägande ekologiska livsmedel.
Vi lagar ibland mat ute över öppen eld och äter även ute vid våra utomhusbord.
Mellanmål äter vi också ofta ute.
En dag i veckan går barnen till skogen i olika grupper med medhavd matsäck

Barngruppen

Vi har en åldersblandad grupp 1-6 år. Max 23 barn.

Barnen ingår i två till tre olika samlingsgrupper som vi delar oss i vid samlingar och skogsvistelse. Detta för att skapa en lugn lärandemiljö där vi kan anpassa innehållet efter barnens olika intressen och behov.

Vi delar ofta gruppen så att halva gruppen är inne och halva ute vid olika tillfällen på dagen, det gynnar leken och tryggheten i gruppen.

Barnens varierade åldrar ökar empatin och sammanhållningen hos barnen. De nyinskolade barnen hittar ofta trygghet i några av de äldre barn som gärna tar rollen som ”mentor” i början och väldigt ofta utvecklas den relationen på ett fortsatt positivt sätt under barnens förskoletid. De äldsta barnen utvecklas mycket av att känna ansvar gällande att vara goda förebilder.

Femårsgrupp och övergång till förskoleklass

Vi har gemensam femårsgrupp med Solstrålen i Lindö varannan vecka. I femårsgruppen får barnen chans att skapa relationer med fler barn som kan komma att ingå i deras förskoleklass. Vi jobbar mycket med samarbetsövningar och väcker ett intresse för innehållet som komma skall i förskoleklass och skola.

Nätverk med övriga förskolor

Förskolans rektor ingår i ett nätverk med de andra kooperativa förskolor i Norrköping där vi träffas och diskuterar olika pedagogiska frågor.

Inför start i förskoleklass träffas en ansvarig förskollärare från sjörövaren personalen i förskoleklass för ett övergångsmöte. Personalen från förskoleklass kommer hit och hälsar på barnen i deras trygga förskolemiljö. Barnen får också komma på ”introduktion” i förskoleklass vid ett flertal tillfällen. Detta ansvar fördelas på barnens föräldrar och personalen.

Vi firar traditionsenligt förskolans dag med Solstrålen, som brukar komma till vår gård för att leka och prova olika aktiviteter samt grilla korv.

Föräldrars inflytande

Tack vare verksamhetens kooperativa form har föräldrar på Sjörövaren stor insikt i verksamheten och stor chans att påverka innehållet. Vi strävar efter en öppen kommunikation och tar tacksamt emot önskemål eller feedback kring förskolans innehåll.

Varje år får föräldrarna tycka till om verksamheten genom att svara på en för alla förskolor kommungemensam enkät som berör olika ämnen med fokus utifrån läroplanen. Exempelvis, trivsel/trygghet, normer/värden och mer innehållsspecifika frågor som hur förskolan arbetar med skapande, naturvetenskap och så vidare.

Utöver den enkäten skickar förskolan ibland en egen enkät som kan ta upp mer specifika saker som har varit utvecklingsområden den senaste tiden för att se vad föräldrarna och barnen uppfattar kring de frågorna.

Enkätsvaren sammanställs av rektorn som sedan återkopplar till föräldrarna på medlemsmöte eller via informationsbrev.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar vardagen och belyser verksamhetens innehåll och barnens utveckling och lärande i dokumentationsplattformen Tyra.

Föräldrarna får en notifikation till sin mail när vi gjort ett inlägg som rör deras barn. Inloggningen är personlig och ingen utomstående kan komma åt bilder eller information. Inläggen kopplas enkelt till läroplanen och pedagogerna kan använda sig av en statistiksammanställning som visar vilka mål från läroplanen vi arbetat mycket respektive mindre med vilket kan vara en hjälp vid utvärdering av verksamheten.

Information

Varje vecka skickas ett veckobrev via Tyra med kortfattad allmän information och information om den kommande veckan.